ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každému člověku jako individuální bytosti a dbá na ochranu jeho fyzické i psychické integrity jako jeho přirozeného základního lidského práva po celý jeho život.

Obecný základ pro ochranu osobnosti je spatřován vedle Ústavy ČR resp. Listiny základních práv a svobod zejména v zákoně č. 89/2012 Sb. občansky zákoník, ve kterém je uveden demonstrativní výčet dílčích osobnostních práv (právo na zdraví, právo na důstojnost, právo na jméno, právo na soukromí a projevy osobní povahy, právo na podobu aj.) Potřebu chránit osobnostní práva však nereflektuje pouze právo občanské, ale i jiná právní odvětví, e. g., trestní právo nebo mediální právo.

V případě neoprávněného zásahu do osobnostních práv tedy zásahu nepovoleného může dotčená osoba uplatnit u soudu množství nároků, které plynou z ustanovení občanského zákoníku upravující závazky z deliktů.

Od neoprávněného zásahu se odlišuje zásah oprávněný, který je nejčastěji ospravedlněn svolením dotčeného či zákonnou licencí neboli zákonným dovolením. Jde např. o zpravodajskou a vědeckou licenci.

S otázkou ochrany osobnosti úzce souvisí také problematika ochrany „osobnostních práv“ právnické osoby, jinak nazývaných též práva spojená s právní osobností právnické osoby. Právnické osoby přes veškeré odlišnosti od osob fyzických disponují dle ustanovení občanského zákoníku ochranou hodnot podobající se osobnostním právům člověka. Mezi tyto chráněné hodnoty patří název, soukromí a dobrá pověst právnické osoby.