trestní právo

encyklopedie

trestní právo

Trestní právo jakožto odvětví práva veřejného určuje, jaká jednání jsou trestnými činy a jaké sankce a jakým způsobem mohou být za jejich spáchání uloženy pachatelům trestných činů.

zajímá vás toto téma?

konzultujte ho s námi
arrow_downward

V oblasti trestního práva rozlišujeme trestní právo hmotné stanovující zejména, které činy a za jakých podmínek jsou trestné, a dále trestní právo procesní upravující postupy orgánů činných v trestním řízení. Úprava trestního práva vychází zejména ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ze zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Hlavním účelem trestního práva je nejen chránit práva a oprávněné zájmy společnosti, fyzických a právnických osob, ale také poskytnout osobě, proti níže se řízení vede, možnost obhajoby a zajistit uložení zákonné sankce. Pozitivní přínos trestního práva je spatřován též v preventivním působení, a to jak individuálním (vůči konkrétnímu pachateli), tak generálním (vůči potencionálnímu pachateli, tedy vůči společnosti).

 

naše služby