blog

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A BREXIT

Pavla Poláková
March 23, 2019

Výsledek referenda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie (EU) přinesl celou řadu otázek v různých právních odvětvích, jejichž společným cílem je zjistit, jak určité vztahy či instituty budou fungovat poté, co UK opustí EU. Brexit bude mít dopad bezesporu též na oblast práv duševního vlastnictví (Intellectual Property Rights, IPR).

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Pro IPR obecně platí princip teritoriality, tedy pravidlo, že práva se řídí právním řádem státu, na jehož území se subjekt domáhá ochrany. EU vnesla v některých případech do této zásady určité výjimky. Jde zejména o výjimky v oblasti ochranných známek, průmyslových vzorů a vymáhání práv z IPR. Vlastníky práv plynoucích z ochranné známky EU či průmyslového vzoru Společenství především zajímá, zda jejich práva budou platit po brexitu v nezměněném rozsahu či bude nutné učinit další kroky pro ochranu práv na území UK.

Hledáním vhodných řešení pro ochranu IPR po brexitu se zabývá nejen UK, ale také Evropská komise (Komise). Ta vydala v září 2017 návrh pozičního dokumentu (Dokument), který představuje návrhy pro řešení základních otázek v oblasti IPR. Primárně je Dokument zaměřen na ochranné známky EU, průmyslové vzory Společenství a zeměpisná označení Společenství. Prioritou EU je zachování unitárních práv v EU i pro území UK. Vlastníci existujících i budoucích práv duševního vlastnictví s unitárním charakterem by měli získat rovněž stejné právo i v UK bez nutnosti podávat národní přihlášku.

V listopadu 2018 vyjednávači UK a EU dospěli ke shodě o podobě dohody o vystoupení (Dohoda). Ačkoli byla Dohoda schválena vládou UK i ostatními šéfy států a vlád EU, není jisté, zda Dohodu podpoří i parlament UK. V případě uzavření Dohody bude důležitým faktem nejen pro oblast duševního vlastnictví, že se strany shodly na přechodném období do konce roku 2020, za jehož trvání bude v oblasti IPR zachován stávající stav (status quo).

V Dohodě otázku IPR upravují články 54 až 61 Dohody. Významné pro vlastníky práv je ustanovení, které potvrzuje, že ochranné známky EU a průmyslové vzory Společenství, které byly zapsány před koncem přechodného období, budou platné i v UK a budou mít stejnou prioritu jako práva EU. Za zachování ochrany nebude účtován žádný poplatek. Pokud přihlášky práv nebudou do konce přechodného období zapsány, bude přihlašovatel oprávněn podat během 9 měsíců od konce přechodného období přihlášku v UK s tím, že prioritní právo z přihlášky EU bude zachováno. Obdobná úprava bude platit na základě opatření, které UK přijme, i pro mezinárodně zapsané ochranné známky podle madridského systému a pro mezinárodně zapsané průmyslové vzory podle haagského systému.

Co se týče dobrého jména ochranných známek, platí, že do konce přechodného období se může vlastník ochranné známky EU dobrého jména své známky získaného v EU dovolávat i v UK. Poté bude pokračování dobrého jména založeno na užívání ochranné známky v UK.

Databáze, k jejichž vytvoření došlo před uplynutím přechodného období, budou mít ve Spojeném království stejnou úroveň ochrany jako databáze v EU.

K otázce zeměpisných označení se UK zavázalo zajistit právní ochranu, která by zeměpisným označením, označením původu, zaručeným tradičním specialitám a tradičním výrazům pro víno poskytla ochranu stejné úrovně jako je tomu dle práva EU. To platí pro označení, která byla poslední den přechodného období v EU chráněna.

Problematikou, kterou se však Dohoda nezabývá, je ochrana doménových jmen. K této otázce vydala Komise v březnu 2018 dokument, z něhož vyplývá, že po brexitu se již na UK nebudou vztahovat pravidla pro doménová jména .eu. Od dubna 2019 nebude již možné, aby osoby se sídlem ve Spojeném království byly vlastníky doménových jmen .eu či tato doménová jména přihlašovaly. Nadto bude mít registrátor možnost zrušit z vlastní iniciativy doménová jména .eu, jejichž vlastníci mají sídlo v UK.

Z výše uvedeného vyplývá, že UK i EU májí zájem na zachování současné unitární úpravy IPR bez velkých změn i po vystoupení UK z EU. Přesto nelze považovat tento závěr za konečný. Hlavním mezníkem bude, zda Dohoda o vystoupení Spojeného království z EU bude uzavřena. Pokud ne, je nutné očekávat tzv. tvrdý brexit, který by přinesl množství významných změn i do oblasti IPR. Je tedy nutné situaci sledovat a počkat, jaká překvapení v oblasti IPR nám brexit přinese.