blog

NOVELA ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Pavla Poláková

Novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách přináší řadu změn. Novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16.12.2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Souhrnná novela
Uvedená novela nepřináší změny pouze do zákona o ochranných známkách, ale také mění zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a zákon o správních poplatcích. Novela dále ruší vyhlášku k provedení zákona o ochranných známkách. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona dne 19.10.2018 Senátu, který je dne 15.11.2018 schválil. Novela je účinná od 01.01.2019.

Cílem novely je zjednodušení zápisu ochranných známek a jejich správy. V souvislosti s tím má dojít k odstranění rozdílů, které doposud v národních úpravách existují, čímž by byla posílena právní jistota v rámci vnitřního trhu EU a sjednoceny podmínky pro získání národních ochranných známek a ochranných známek EU.

Prolomení tradičního pojetí ochranných známek
Novela se odklání od tradičního pojetí ochranných známek jako označení schopné grafického ztvárnění. Dosud bylo možné v České republice registrovat slovní, obrazová, barevná či prostorová označení. Novelou vznikne možnost zápisu např. čichových, zvukových, pohybových či holografických známek.

Oproti současnosti, kdy je nutné grafické vyjádření ochranné známky, bude základním předpokladem pro přihlášení známky jasné a přesné vyjádření určující předmět ochrany v rejstříku ochranných známek. V jakém formátu budou přijímány ochranné známky k zápisu, stanoví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Přes výše uvedené není možné registrovat všechna např. čichová či chuťová označení. Ochrana nebude poskytnuta označením, která jsou tvořena výlučně vlastností vyplývající z povahy výrobky např. přihlášení vůně parfému pro parfém.

Certifikační ochranné známky
Další novinkou na poli ochranných známek je známka certifikační. Jde o označení rozlišující výrobky či služby, které jejich majitel certifikoval pro materiál, způsob výroby, kvalitu nebo jinou vlastnost a tím je odlišil od výrobků či služeb ostatních. Účelem nové úpravy je informovat spotřebitele o tom, že výrobky či služby prodejce či poskytovatele, který certifikační ochrannou známku užívá, splňují určitý standard. Certifikace tedy potvrzuje vlastnost výrobku či služby a poskytuje záruku, že výrobky či služby splňují kritéria, která jsou stanovena v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky, v nichž je stanoven též způsob testování vlastností výrobků či služeb.

Konec zkoumání podobnosti
Ačkoli ÚPV jako ústřední úřad průmyslového vlastnictví ČR nyní v rámci věcného přezkumu zjišťuje, zda přihlašované označení není zaměnitelné s jinými ochrannými známkami z moci úřední, od Nového roku tomu již bude jinak.

Aktuálně platí, že pokud ÚPV zjistí existenci shodné ochranné známky, vyrozumí o tom přihlašovatele, aby odpovídajícím způsobem jednal, nebo přihlášku zamítne. Nově vlastníkům ochranných známek nezbyde nic jiného, než sledovat nové přihlášky ochranných známek, aby mohli včas pomocí podání námitek zabránit zápisu shodného či podobného označení, pokud vyhodnotí, že je přihlašované označení z pohledu konkurence problematické. Na půdě EU jde o běžnou praxi, avšak pro vlastníky ochranných známek v České republice je to zásadní novinka, která jim přinese vyšší zátěž.

Pravidla řízení
Nově bude moci ten, proti němuž bude směřován návrh (námitky či návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou), požadovat, aby navrhovatel prokázal užívání ochranné známky. V případě, že navrhovatel neunese toto důkazní břemeno, bude jeho návrh zamítnut.

Toto pravidlo bude uplatněno též v soudních řízeních ohledně porušování práv k ochranným známkám. Kdo nebude schopen prokázat užívání své ochranné známky, neobhájí práva k ní a žaloba bude zamítnuta. Kritici uvádějí, že nové pravidlo s sebou přinese prodloužení sporů minimálně o půl roku.

Shrnutí
Ochranné známky lze považovat za základní marketingové nástroje podnikání. Jde primárně o odlišení vlastních výrobků či služeb od výrobků nebo služeb konkurence. Ochranná známka přináší spotřebiteli informace o výrobci produktu a odpovídající kvalitě. Rozšířením možnosti registrovat netradiční označení reaguje novela na technický vývoj, který je zaměřen např. na přenos čichových nebo chuťových stop, zvukové produkce a na komerční změny v této oblasti.


služby

No items found.