blog

BREXIT A ZMĚNY PO 1. LEDNU 2021 PRO MAJITELE PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

Nikola Vyvadilová
January 14, 2021

Od 1. ledna 2021 přestává institut ochranné známky Evropské unie zahrnovat území Velké Británie. Podle dohody o vystoupení bude od 1. ledna 2021 vytvořena tzv. srovnatelná ochranná známka Spojeného království pro všechny držitele práv stávající ochranné známky EU.

zajímá vás toto téma?

kontaktujte nás
arrow_downward

Tato srovnatelná ochranná známka bude přidělena každé zapsané ochranné známce EU a její vlastníci budou mít následující práva:

  • právo být zapsána do rejstříku ochranných známek Spojeného království;
  • bude mít stejné právní postavení, jako kdyby ochranná známka byla podána a zapsána podle právních předpisů Spojeného království;
  • datum podání přihlášky původní ochranné známky EU bude zachováno;
  • zachována budou také původní data priority nebo britské seniority;
  • právo být zcela nezávislou ochrannou známkou Spojeného království, kterou lze napadnout, převést, licencovat nebo obnovit odděleně od původní ochranné známky EU.

Tento proces bude bezplatný a nebude vyžadovat žádné další poplatky a žádnou další formální žádost. Nicméně pokud stále máte přihlášku ochranné známky EU v řízení, budete moci do devíti měsíců po skončení přechodného období požádat o registraci stejné ochranné známky jako ochranné známky Spojeného království, a to do 30. září 2021 včetně. Zachováte si tím dřívější datum podání původní ochranné známky EU. Takto podaná přihláška ochranné známky bude pohlížet na podanou přihlášku ochranné známky EU jako na přihlášku ochranné známky Spojeného království a projde registračním řízení podle britského práva.

Co se týče užívání, pokud jde o národní ochrannou známku, nepřerušené období pěti let, kdy známka nebyla ve Velké Británii používána, může způsobit, že známka bude napadena. V této souvislosti bude pro srovnatelnou ochrannou známku jakékoli užívání ochranné známky na území Evropské unie provedené před 1. lednem 2021, ať už ve Velké Británii nebo mimo ni, bude považováno za užívání srovnatelné ochranné známky Spojeného království. V případě, že toto období přesáhne do doby po 1. lednu 2021, k užívání srovnatelné ochranné známky v EU po tomto datu již nebude přihlíženo.

V případě, že si nepřejete mít tuto srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království, můžete se tohoto práva vzdát. Poté bude na právo k srovnatelné ochranné známce nahlíženo, jako by nikdy nebylo podle britského práva podáno či zapsáno. Učinit tak nebudete moci, pokud jste již právo k srovnatelné ochranné známce na území Spojeného království užili, nebo právo převedli, postoupili licenci k jeho užívání či jste zahájili soudní spor na základě tohoto srovnatelného práva Spojeného království.

Jakmile bude právo k srovnatelné ochranné známce vytvořeno, budou se na každou srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království a stávající ochrannou známku EU vztahovat oddělené poplatky za obnovu. Poplatky bude třeba platit samostatně na UKIPO a EUIPO.

Nový zákon dále potvrzuje, že licence nebo zástavní právo zaznamenané proti ochranné známce EU budou mít ve Spojeném království nadále právní účinek.

Všechny zapsané a zveřejněné evropské průmyslové vzory (RCD) budou taktéž mít srovnatelné britské vzory, které budou zaneseny v britském rejstříku. I s nimi se bude zacházet, jako by byly podány a zapsány podle zákonů Spojeného království. Legislativní změny zavedené ve Velké Británii zajistí, aby držiteli RCD bylo poskytnuto ekvivalentní právo pro Spojené království. Majitelé si zachovají data podání a zápisu odpovídajících RCD včetně všech prioritních dat.

Stejně jako u ochranné známky tyto vzory jako plně nezávislá britská práva mohou být napadena, převedena, licencována nebo obnovována odděleně od původního RCD. V případě RCD přihlášky v řízení i zde bude možnost po devět měsíců od 1. ledna 2021 si přihlásit odpovídající britský průmyslový vzor a zachovat si tak dřívější datum podání a datum priority. Můžete se jej také stejně jako ochranné známky vzdát, pokud nemáte zájem mít nadále právo k tomuto vzoru ve Spojeném království. Poplatky za obnovu jsou rovněž dvojí, pro RCD i nový srovnatelný vzor.

Mezinárodní zápisy ochranných známek chráněné v EU podle Madridského protokolu již po 1. lednu 2021 nebudou chráněny ve Spojeném království. Po 1. lednu 2021 bude rovněž vytvořena srovnatelná ochranná známka ve vztahu ke každému označení mezinárodní ochranné známky (EU), které má chráněný status bezprostředně před 1. lednem 2021.

Pokud jste svou mezinárodní přihlášku designovali pro EU, bude datum podání a zápisu vaší srovnatelné ochranné známky odpovídat datu vašeho mezinárodního zápisu. Toto datum bude platit také pro budoucí obnovu. Stejný systém možnosti přihlášení mezinárodní přihlášky, která je před 1. lednem 2021 dosud v řízení, jako srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království platí za stejných podmínek i zde. I této srovnatelné ochranné známky se můžete vzdát, pokud nemáte zájem o její udržování pro území Spojeného království.