trestní právo

trestní právo

Trestní právo jakožto odvětví práva veřejného určuje, jaká jednání jsou trestnými činy a jaké sankce a jakým způsobem mohou být za jejich spáchání uloženy.

V oblasti trestního práva rozlišujeme trestní právo hmotné stanovující zejména, co a za jakých podmínek je trestným činem a dále trestní právo procesní upravující hlavně postupy orgánů činných v trestním řízení. Úprava trestního práva vychází ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a ze zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Hlavním účelem trestního práva je nejen chránit práva a oprávněné zájmy společnosti, fyzických a právnických osob, ale také poskytnout pachateli možnost obhajoby a zajistit uložení zákonné sankce. Pozitivní přínos trestního práva je spatřován též v preventivním působení, a to jak individuálním (vůči konkrétnímu pachateli), tak generálním (vůči potencionálnímu pachateli, tedy vůči společnosti).