autorské právo

autorské právo

Autorské právo chrání výsledky tvůrčí duševní činnosti, které jsou jedinečné a neopakovatelné. Autorská díla jsou zejména autorská díla literární, díla hudební, díla dramatická a díla hudebně dramatická, díla choreografická a díla pantomimická, díla fotografická a díla vyjádřená postupem podobným fotografii, díla audiovizuální, jako jsou díla kinematografická, díla výtvarná, jako jsou díla malířská, grafická a sochařská, díla architektonická včetně díla urbanistického, díla užitého umění a díla kartografická.

Úprava autorského práva vychází ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů. Kromě děl uvedených výše autorský zákon považuje za autorská díla rovněž programy počítačů (software) a databáze jako dílo souborné.

Konstrukce práva autorského v českém kontextu je založena na dvoukolejnosti práv. V první řadě jde o tzv. osobnostní práva autora, která jsou zcela spjata s autorem, zejména právo osobovat si autorství a právo na nedotknutelnost díla. Tato díla zanikají současně se smrtí autora. Druhým segmentem subjektivního práva autorského je majetkové právo autora, které zahrnuje především právo dílo užít a poskytnout souhlas s jeho užitím, zejména prostřednictvím licenční smlouvy.

V případě, že dílo vytvoří zaměstnanec v rámci svého pracovního zařazení, přechází oprávnění vykonávat majetková práva autora na zaměstnavatele. Na rozdíl od osobnostních práv, majetková práva přechází na dědice příp. na právní nástupce. Výlučná oprávnění vyplývající z majetkových autorských práv zanikají 70 let po smrti autora.

Jestliže průmyslová práva, k nimž řadíme zejména patenty a užitné vzory, průmyslové vzory (registrované designy) a ochranné známky, předpokládají zásadně pro svou existenci předchozí registraci, autorské právo chrání výsledky duševní činnosti na neformálním principu. Autorovi díla vzniká ochrana okamžikem vytvoření díla. V některých zahraničních státech (např. v USA) je k vymáhání autorských práv nutná předchozí registrace u státní instituce. U děl, která nejsou ihned zveřejňována, je vhodné autorství díla dostatečným způsobem důkazně zaznamenat, např. formou úschovy autorského díla.