PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
Správce osobních údajů

Správce je osoba, která určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování. Ve Vašem případě je správcem:

Mgr. Tomáš Bejček, ev. číslo 14 089,
artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 036 36 372
se sídlem Dukelských hrdinů 12,
170 00, Praha 7

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@artpatent.eu nebo na adrese kanceláře.

II.
Osobní údaje

Pro účely poskytování právních služeb, tedy plnění smlouvy o poskytnutí právních služeb a plnění zákonných povinností o Vás zpracováváme některé, případně všechny následující osobní údaje:

• Základní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa;
• Kontaktní údaje: např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa;
• Sociodemografické údaje: např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, finanční situace, počet dětí;
• Informace o vzájemné spolupráci: Protokoly a záznamy z jednání, záznamy hovorů, záznamy e-mailové komunikace;
• Údaje pro potřeby právní služby: údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/insolvenčních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech;
• Transakční údaje: např. čísla účtů, informace o platbách, informace o investovaných prostředcích.

Výše uvedené údaje získáváme ze smluv o poskytování právních služeb, Vámi sdělených informací, Vámi dodaných podkladů a materiálů. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, profesních registrů a/nebo katastru nemovitostí.

III.
Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uschováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto informačním sdělení. Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

IV.
Přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny třetím osobám, zejména pokud to vyžaduje řádné poskytnutí právní služby, či je to z jiného důvodu nutné či vhodné.

Osobní údaje tak v rámci spolupráce mohou být poskytnuty zejména následujícím osobám:
• Zaměstnancům
• Znalcům
• Notářům
• Exekutorům
• Soudům.

Rovněž poskytujeme osobní údaje státním a jiným veřejným orgánům:
• pokud to od nás vyžaduje zákon;
• v reakci na požadavek soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných veřejných orgánů; nebo
• pokud se domníváme, že takové poskytnutí je nezbytné pro zabránění fyzické újmě, škody nebo finanční ztrátě.

Dále mohou být v nezbytně nutném rozsahu osobní údaje zpřístupněny:
• externímu správci IT systému
• účetní.

V.
Místo uložení osobních údajů a zavedená vhodná technická a organizační opatření

Udržujeme odpovídající administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky na zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, neoprávněnému pozměnění, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném prostředí, a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob.

VI.
Práva klienta

GDPR Vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů: Uplatnění tohoto práva Vám umožní získat informace o tom, kdo a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává. Jedná se zejména o totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů (má-li jej správce), účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému zpracování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům: Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání.

Právo na opravu: Uplatněním tohoto práva získáte možnost aktualizovat zpracovávané osobní údaje, případně opravit nesprávnost v těchto údajích. V případě aktualizace i nesprávnosti provedeme příslušnou opravu bezodkladně.

Právo na výmaz (právo být zapomenut): Toto právo je v případě poskytování právních služeb omezeno, neboť jsme dle advokátních předpisů povinni uchovávat advokátní spis po stanovenou dobu. Právo na výmaz však plně uznáváme a Vaše žádost na uplatnění tohoto práva bude podléhat individuálnímu posouzení. Výmaz provedeme, pokud na základě posouzení bude zjištěno, že uchovávání osobních údajů není nadále nutné.

Právo na omezení zpracování: V případě právních služeb lze uplatněním tohoto práva dosáhnou toho, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro nejnutnější zákonné důvody a v co nejmenším možném rozsahu.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že budete požadovat poskytnutí Vašich údajů jinému správci (např. při změně právního zastoupení), lze toho dosáhnout uplatněním tohoto práva. Vaše osobní údaje v takovém případě předáme v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku: Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů: Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo kdykoliv se obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti k uplatnění práv subjektů údajů (žádost ke stažení).

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
VII.
Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit, e-mailem zaslaným na adresu info@artpatent.eu, nebo korespondenčně na adrese naší kanceláře.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

VIII.
Kontaktní údaje správce

artpatent, advokátní kancelář, s.r.o.,
Dukelských hrdinů 12, 170 00, Praha 7
Tel.: +420 220 560 478
Email: info@artpatent.eu
Datová schránka: qnkhzkz