průmyslový vzor

průmyslový vzor

Průmyslový vzor je právní ochranou designu. Průmyslový vzor – design chrání vnější vzhled výrobku. U průmyslových vzorů je k registraci nutné splnit podmínku novosti a individuální povahy. Pro ochranu designu v České republice je možné zvolit dvojí cestu. Design je možné registrovat národní cestou, anebo prostřednictvím designu Společenství pro celou Evropskou Unii. Ochrana poté platí ve všech státech Evropské unie. Design Společenství je obvykle udělen podstatně rychleji než národní průmyslové vzory, neboť řízení je stejně jako u českých užitných vzorů ovládáno registračním principem, tj. v zápisném řízení není zkoumáno, zda na závadu registrace nejsou starší zveřejněná designová řešení.

Maximální doba ochrany designu je 25 let, a to jak u národních průmyslových vzorů, tak u registrovaných vzorů Společenství. Speciální úpravě podléhá tzv. nezapsaný design Společenství, který chrání bez registrace designová řešení výrobků po 3 roky od prvního zveřejnění. Chrání však majitele pouze před otrockými plagiáty a nikoli před napodobováním s určitými odlišnostmi.

Právo k průmyslovému vzoru má autor – původce designu. U zaměstnaneckých průmyslových vzorů obecně platí, že právo k designu přechází na zaměstnavatele. U průmyslových vzorů je nejmarkantnější překryv ochrany na základě průmyslového práva s autorským právem. Původce designu je totiž často současně autorem autorského díla v průmyslovém vzoru ztělesněného. Z hlediska hodnoty duševního vlastnictví a efektivního uplatnění práv z designu je mnohem výhodnější mít registrovaný průmyslový vzor.