ochranné známky

ochranné známky

Ochranná známka je označení určené k užití zejména v obchodním styku. Hlavní funkcí ochranné známky je rozlišovat výrobky a služby na trhu. Ochranné známky rozlišujeme slovní, slovní-grafické, obrazové (logotyp bez slovního prvku). Zvláštním druhem ochranných známek jsou ochranné známky prostorové, ochranné známky barevné (sestávající pouze z barvy či kombinace barev) a ochranné známky zvukové. Pokud splňuje podmínky pro registraci, je možné jako ochrannou známku registrovat i znění doménového jména.

Nezpůsobilým předmětem ochranné známky jsou zejména označení používaná v obchodě jako označení druhu či vlastností výrobku, dále označení, které sestávají výlučně z prvků, které se staly obvyklými v běžném jazyce či obchodních vlastnostech, označení nemravná apod. V řízení o přihláškách ochranných známek je také zkoumáno, zda přihláška nekoliduje se staršími právy dalších osob, zejm. se staršími ochrannými známkami. Proto je vhodné před podáním přihlášky provést důkladnou rešerši na starší práva. Se vstupem České republiky do Evropské unie platí na území ČR obrovské množství ochranných známek, které mohou být v kolizi.

Přihlašovatelem ochranné známky může být na rozdíl od patentů či registrovaných designů kdokoli, není zde vazba na původce (autora) označení. Pokud jsou registrovány logotypy, doporučujeme nicméně vypořádat vztahy s autorem loga v tom smyslu, aby autor souhlasil s registrací loga jako ochranné známky.

Ochranné známky platí 10 let od podání přihlášky. Ochranné známky lze pak prodlužovat donekonečna, vždy na dalších 10 let. To je výhoda ochranné známky oproti jiným registrovaným průmyslovým právům (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory), které mají omezenou maximální časovou platnost.

Podle záměru teritoriálního dosahu ochranné známky je nutno zvážit jak širokou územní ochranu zvolit. Existují tři základní cesty mezinárodní ochrany. První je národní cesta, tj. je možné žádat o ochranu v každém státě zvlášť. Druhou je mezinárodní cesta přes Světový úřad duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO), ve které je možné si zvolit najednou několik států, kde chci mít ochrannou známku chráněnu. Třetí cestou je přihláška ochranné známky Společenství (CTM – Community Trade Mark), která po registraci vede k ochraně na celém území Evropské unie na základě uděleného certifikátu evropským Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante.

Ochranná známka je pro podnikání v dnešní realitě klíčová, neboť je nositelem informace, se kterou si zákazníci spojují kvalitu výrobků a služeb. Ochranná známka je proto velmi podstatným článkem nehmotného vlastnictví firmy s nezanedbatelnou finanční hodnotou. Ochranná známka je vyhledávaným předmětem samostatného obchodu. Lze ji samostatně převést, k jejímu užití je možné udělit (úplatný) souhlas, apod.